På kant med loven

Generelt kan det konstateres, at Odboerne var ganske lovlydige og der er i perioder var langt imellem, at myndighederne havde anledning til at rejse sager. Nedenfor er der vist én af de kilder, som kan belyse tvister og lovbrud rundt om i landet nemlig aviserne.

Her vises et eksempel fra 1788 på en god oversigt over bortløbne værnepligtige (reserve-mandskabet), som blev bragt i de landsdækkende aviser. Fra Odden sogn var der tale om 7 unge mænd, der var udeblevet fra sessionen.

Bortløbne fra godset eller sessionen

Avisartiklens opsummering af alle de efterlyste personer blev afsluttet med følgende salut: "Advares herved, i Følge de Kongel. Anordninger, uden nogen Forsømmelse at indfinde sig for den anordnede Extra-Session, som er berammet at holdes i Tudse den 15de Octobr. førstkommende, om Morgenen kl. 8, saafremt de vil undgaae at ansees og behandles, som Rømningsmænd, og de som have dem udi Tjeneste eller paa anden Maade huse og hæle dem undgaae Ansvar og Tiltale, efter allernaadigste Anordninger. Egeberg-gaard i Odsherred i Sædland, den 29de Septbr. 1788. J. Hansen".

Fra Odden kendes disse unge mænd, der udeblev fra sessionen. Det var en alvorlig sag, hvilket fremgår af artiklernes indledning.

"... efterskrevne Mandskab bortgaaet, uden at forsyne sig med de befalede Amtspasser..." og afsluttes med "... i hvilken Henseende de herved samtlig engang for alle tilholdes at forsyne sig med Amtspas, eller at komme tilbage til Lægderne forinden Februarii Maaneds Udgang, da de ellers tilligemed dem de tiene og opholde sig hos, tilforladelig kan vente at blive tiltalte og straffede efter 6te og 7de §§ i Forordningen af 22de Martii 1793. Anneberggaard den 23 Jan. 1795. Frans Wilhelm Trojel, Inspecteur og Forvalter ved Kongens Gods i Odsherred".

Mads Sørensen f. 1756 Yderby - efterlyst i 1788. Man vidste, at han opholdte sig i København. Ved et skifte efter hans morbror i 1790 tilføjes det, at han er gift og er bosat i København.

Niels Hansen f. 1762 Overby - efterlyst 1788 og 1792. Sidste kendte opholdssted var Hyllested Præstegård i Vester Flakkebjerg Herred, Sorø amt.

Ole Nielsen f. 1765 Yderby. Han var ikke i Odden ved FT 1787 og året efter blev han efterlyst som bortrejst fra godset til København uden pas og tilladelse. Han returnerede og bosatte sig i Yderby nr. 15 ifm. udskiftningen 1792.

Peder Jensen f. 1767-1770 Yderby - efterlyst 1795. Det oplyses, at han da var 25 år og født i Yderby og havde gl. løbenummer 322 og nyt løbenummer 293 i lægde 8 Højby sogn. Opholdssted oplyses at være København. Det tilføjes, at han er rekrut ved K.D.R. (kgl. danske regiment). Eneste Peder Jensen født på den tid var født 1767.

Peder Corneliussen f. 1767 Overby (søn af en skibskaptajn Cornelius Krabbe fra Amager, hvis videre skæbne ikke kendes). Ved FT 1787 opholdt han sig i Vallekilde og han blev konfirmeret her i 1788. I årene 1788-1795 blev han efterlyst flere gange i aviserne, idet han var bortrejst fra godset uden pas og tilladelse. Man vidste dog, at han opholdt sig på Sejerø. Han blev siden gårdmand på Sejerø og døde her i 1828.

Michel Larsen f. 1768 Yderby - efterlyst 1788 og 1792. Man vidste dog, at han opholdt sig på Sejerø. Han returnerede til fødesognet og sås dér som fadder 1797-1800.

Mads Hansen f. 1769 Yderby - efterlyst 1788, 1792 og 1795. Sidste bekendte opholdssted oplyses at være Falkoner Gaarden ved København i 1792, og det tilføjes, at han ved Extra-sessionen er udtaget som reserve landsoldat. Året efter i 1793 blev han udtaget som husarrekrut.

Jørgen Larsen f. 1771 Yderby - efterlyst i 1788. Han var da 17 år gammel og havde taget ophold på Sejerø. Han returnerede dog til Odden; blev trolovet her i 1795 og bosatte sig senere i Stenstrup, Højby sogn.

Peder Larsen f. 1782 Yderby - efterlyst 1795. Han var kun 13 år, men var taget over til Sejerø. Hans præcise fødselsår, familiesammenhæng og videre skæbne - måske på Sejerø? - kendes ikke.

Niels Olsens (Overby) sessionspas fra 1754, der er bevaret i Landsarkivet.

Begangne lejermål og anden utugt

Generelt var ægteskabelige sidespring (eller andre hændelser, der kom ind under lejermål) sjældne i det gamle Odden sogn. Kirken og hele samfundet så meget strengt på dette og synderne måtte stå offentligt skrifte i kirken; betale bøder og i nogle tilfælde afsone en fængselsstraf på vand og brød.

I dette afsnit beskrives alle de sager, der omfatter kirkens definitioner af utugt m.v. Eksempler kan udover ægteskabelige sidespring fx. være for tidligt fødte børn; problemer med at udpege barnefaderen; samkvem inden trolovelse/vielse var en realitet eller tyende, der begge ugifte ender med at begå lejermål.