Kilder til Odden sogns historie

Der er et utal af kilder til rådighed for den nysgerrige, der ønsker at trænge ned i fortiden og ind på livet af de mennesker, der udgjorde kernen i lokalsamfundet. Det vil tage mange år endnu, inden alle tilgængelige kilder om sognet er fundet, men for at give et indtryk af de mulighed­er, som byder sig til, bringes her en oversigt over de vigtigste kilder, som alle­rede er studeret. Den er opbyg­get nogenlunde kronologisk, idet årrækken (yderårene) i kilderne er nævnt. Listen vil blive suppleret i takt med at øvrige kilder bliver studeret og oplysningerne fra disse bliver indlemmet i databasen og tilknyttet Odboerne.

 

1370

Roskildebispens jordebog fra ca. 1370. Roskildebispen havde dengang Kongens gods og indtægter i pant, og derfor havde kirken behov for at opstille en jordebog over gårdene i de forskellige herreder herunder Odsherred. Oplysningerne om Odden sogn er uden personnavne og drejer sig mest om størrelsen af den opdyrkede jord (skyld-jord) samt beregning af den såkaldte præsteplov og skatteplov for 22 gårde i Overby og 11 gårde i Yderby. En enkelt selvejergård i Overby henlå som ødegård og i Yderby ejede bispen 2 tofter, som ikke var bebyggede. Fra dette skrift har vi den første oplysning om eksistensen af Odden præstegård.

Strukturen for jordbesiddelserne var anderledes på den tid, og vi ser en skønsom blanding af årsager lige fra pest-ens indhug i befolkningen til pantsætninger og overdragelse af adeligt ejede gårde til kirken samt for Oddens ved-kommende en stor andel selvejerbønder. Det er interessant, at et brev fra Bisp Jacobsens arkiv dateret 1384 udover gårde i Overby og Yderby også omtaler 2 gårde som beliggende i Odden. Dette kan udlægges som et fingerpeg om en lidt løsere landsbystruktur i 1300-tallet i Odden udover de to landsbyer.

 

1384-1507

Rigsarkivet, Erslev og Christensen: Danske breve fra Middelalder­en, med uddrag vedr. Odden i årene 1384, 1406, 1480, 1481, 1500, 1503 og 1507.

 

1536-1801

C.F.Nielsen 1878: Biografiske Efterretninger om Gejstligheden og Lærerstanden i Oddens Pasto­rat. Bogen omhandler provster, præster, degne, skolelærere m.fl. og er baseret på præsternes bevarede korrespon­dance, indberetninger til bisper, officielle udnævnelser og lignende materiale.

 

1556-1699

Rigsarkivet, Kronens skøder 1535-1765, afhændet og erhvervet jordegods i Danmark. Der er bevaret skøder, der omhandler Odden fra årene 1556, 1566, 1570, 1573, 1579, 1585, 1586, 1602, 1631, 1664, 1673 og 1699.

 

1567-1656

Danske Kancellis brevbøger om indre danske forhold. En lang række forskellige problemstillinger omtales fra hele Danmark og særlig interesse har oversigter over de bønder som blev bevilget skattefrihed i de år, hvor høsten helt svigtede. Når dette skete, var det meget omfattende antal af gårdfæstere, som havnede i problemer og dermed oplistes i Kancelliets brevbøger, når Kongen imødekom ønskerne fra bønderne.

 

1568

Roskilde Kapitels jordebog udgivet af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie ved J. O. Arhnung, 1965 (284 s.). Jordebogen indeholder noter om tidligere jordebøger fra 1431 og o. 1470. Fra Odden sogn omtales 6 gårdmænd fra Overby og 1 fra Yderby. Jordebogen giver desuden et vigtigt indblik, hvorledes gårde skiftede hænder fra adelige til kirken og tilbage igen, samt at nogle tidligere lå under Dragsholm eller Kalundborg.

 

1579-1592

Rigsarkivet, Dragsholm Amts Lensregnskaber. Regnskaberne indeholder bl.a. oplysninger om afgifter for årene 1591-92 til tiende, tørveskæring, vindfælder (stormfældede træer), olden, land­gilde, arveafgifter, ind­fæstninger og såkaldte sagefaldsafgifter (dvs. omkostninger ifm. sagsfrafald). Blandt de bevarede regnskab­er findes tilføjel­ser om mageskifter i Odden fra 1579, 1586 og 1588.

 

1591-1646

Rigsarkivet, Dragsholm Amts Lensregnskaber, Jordebøger. Årlige oversigter over fæstere og de­res land­gilde dvs. markudbytte/-størrelse og tilhørende beregnede skatter til kongen. De ældste bevarede oplysninger vedrører årene 1591-92, 1600-06, 1609, 1612-16 og fra 1620 og frem er stort set alle årene bevaret.

 

1596

Rigsarkivet, Dragsholm Amts Lensregnskaber, Kvittansiarumsbilag 1587-1658. En enkelt liste over nogle af gårdmændene fra Odden er bevaret fra 23/12-1596 i forbindelse med enten kornkøb eller forstrækninger (lån af korn).

 

1610-1656

Rigsarkivet, Dragsholm Amts Lensregnskaber, Ekstraskattemandtaler. Mandtalslister ifm. udskriv­ning af ekstraskatter (fx kornskatter, bådsmandsskat, brandskat m.v.)

 

1645-1801

Asnæs sogns kirkebog. Herfra er der enkelte notitser om Odboere, hvoraf de tidligste er fra 1646 og 1670.

 

1651-1658

Danske Kancelli, Indberetninger om sognenes gårde og huse. I indberetninger omtales fæsterne samt den tiende, som de er sat til at skulle betale eller levere i form af dyr eller korn.

 

1657

Rigsarkivet, Dragsholm Amts Lensregnskaber, Regnskaber vedr. sælfangst og marsvinestader.

 

1660-1811

Anders Petersen, Sjællands Stifts Degnehistorie. Oversigt degnenes livslevned, færden mellem sogne og personalia.

 

1662

Rigsarkivet, Matriklen 1662. Oversigt over alle fæstere, matriklernes hartkorn m.v.

 

1662-1802

Degnen Lyder Høyers håndskrift fra 1750 om Grevinge sogns historie. Heri nævnes blandt sognets gårdmænd 7 personer med tilnavnet Odbo fra perioden 1662-1802; dog beholdt nogle af børnene tilnavnet Odbo, selvom de blev født i Grevinge sogn. Det skal bemærkes, at der er stor usikkerhed om, hvorvidt personerne med tilnavnet "Odbo" i Grevinge sogn har nogen tilknytning til Odden sogn, idet Grevinge sogn iflg. degnen Lyder Høyer havde en odde ude ved Atterup og Odstrup (ved den gamle Lammefjords udstrækning), som ser ud til at være baggrunden for tilnavnene Odbo.

 

1663-1801

Sejerø sogns kirkebog. Som na­bosogn til Odden indeholder denne kirkebog også vidnesbyrd om Odboernes færden, idet flere af dem bo­satte sig dér eller eksempelvis optrådte som faddere, forlovere eller blev viet dér. Den første notits om Odden er fra 1664 og fra 1683 træffes flere Odboere i kirkebogen.

 

1681-1688

Rigsarkivet, Markbog for Odby sogn, med angivelse af proprietærer for de en­kelte vang­er.

 

1681-1683

Rigsarkivet, Christian V's markbøger og engtaksation, med angivelse af alle lokale stednavne i sognet i forbindelse med gennemgang af hver af gårdmændenes lodder, der var spredt rundt i landskabet.

 

1688

Rigsarkivet, Matriklen 1688. Oversigt over alle fæstere, matriklernes hartkorn m.v.

 

1694-1703

Landsarkivet, Skifteprotokoller under Brigadér Rantzaus Regiment. Skifter for de fæstere, der havde tilknyt­ning til ryttergodset. Der er fundet 4 skifter om personer med tilknytning til Odden sogn.

 

1696-1801

Vig sogns kirkebog. Der er fundet flere oplysninger om Odboere i denne kirkebog; de tidligste fra 1730.

 

1700-1801

Højby sogns kirkebog. Som nabo­sogn til Odden indeholder denne kirkebog også vidnesbyrd om Odboernes færden, idet flere af dem eksem­pelvis optrådte som faddere eller blev viet der.

 

1706

Hovedlægdsrullen for Sjællandske Landdragoner og ryttergods. Heri angives bl.a. mandskabets navne, alder, fødested og opholdssted.

 

1711

Rigsarkivet, Dragsholm Slot, Lensregnskaber, Ekstraskattemandtaler. Mandtalslister i uddrag over dem, der skulle betale skat.

 

1711-1729

Rigsarkivet, Danske Kancelli, Kgl. Resolutioner. Uddrag af kongelige bevillinger (kongebreve) udstedt i forbindelse med trolovelser mellem beslægtede personer. Kilden supplerer i nogle tilfælde kirkebogens angivelser af slægtsskabsforbind­elsen mellem brudgom og brud.

 

1716-1720

Dragsholm Gods, Lensregnskaber. Oversigter over fæstebøndernes restancer.

 

1718-1735

Odsherredske Gods, status på umyndiges arvekapitaler 1736. Oversigt over tilbageholdte arve­udlæg, de umyndiges formyndere, de afdøde personer og deres arvinger. Der er bevaret 7 sager fra Odden i perioden.

 

1724

Danske Kancelli, Lægdsrullen for landmilitsen.

 

1725-1749

Odsherredske Gods, status på umyndiges arvekapitaler 1751. Oversigt over tilbageholdte arve­udlæg, de umyndiges formyndere, de afdøde personer og deres arvinger.

 

1726

Auktion 17/8-1757 over det Odsherredske Gods med navne på tidli­gere fæstere og husmænd i Odden i 1726.

 

1726

Dragsholm Birketing. Retssager ifm. 'begangne lejermål' (ægteskabelige sidespring).

 

1727

Odsherred Gods, Specifikation over godset og bøndernes tilstande.

 

1728

Dragsholm Gods, Lensregnskaber. Oversigter over restancer, lånekorn og vårsæd samt rytterheste.

 

1729-1733

Konsumptionsskatten med oversigt over betalende fæstere, deres tyende og indsiddere samt aftægtsfolk.

 

1730

Dragsholm Godsregnskaber. Mandtal over indsiddere der skal betale skat.

 

1731

Rigsarkivet, specifikationer over fæste- og rytterhusene på hans Kgl. Majst. Gods i Odsherred. Giver bl.a. oplysninger om fæsternes navne, husenes størrelser, hvor de var opført og om der "hørte en kålhave til". Endvidere noter om ubeboede rytterhuse og deres mere eller mindre for­faldne tilstand samt navnene på gårdmændene, der var hovedvært­er.

 

1731-1798

Register over fæsteskifter på det Kgl. Odsherredske Gods. Angiver navnene på nye og gamle fæstere, hart­korn, årlig afgift og indfæstningsafgift. Desuden gårdenes og husenes størrelser samt årsagen til fæsteskiftet.

 

1731-1768

Odsherredske Gods, status på umyndiges arvekapitaler frem til 1761. Med tilføjelser i perioden 1731-68. Oversigt over tilbageholdte arveudlæg, de umyndiges formyndere, de afdøde personer og deres arvinger.

 

1731-1801

Odden sogns kirkebog, hovedministerialbog (præst­ens ex.) og kontraministerialbog (degnens ex.). Indholdet af de to kirkebogseksemplarer i perioden er: Fødte/døbte fra 1731 (degnens dog først fra 1744), Konfirmere­de fra 1736, Trolovede/viede fra 1733 (degnens dog først fra 1742), Døde og begravede fra 1734 og Absolve­rede (Offentligt skrifte for dem der havde forbrudt sig mod kirkens bud) fra 1732.

De to kirkebøger supplerer hinanden på mange vigtige punkter, da degnens eksem­plar ofte indeholder supplerende oplysninger ift. den af præsten førte kirkebog.

 

1731-1801

Rørvig sogns kirkebog. Der var en jævnlig forbindelse mellem de to sogne, og der findes flere vielser og fadderskaber, som involverer folk fra Odden. De første er fra 1737 og 1741.

 

1733

Konsumptionsskatten 1733 med oversigt over betalende fæstere, deres tyende og indsiddere/ aftægtsfolk.

 

1735-1767

Odsherredske Gods, register over bønder, der er i restance med fæsteafgifterne. Dækker for Odden sogns vedkommende årene 1735, 1763, 1765 og 1767.

 

1735-1767

Odsherredske Godsregnskab, Register over bønder, der modtog forstrækninger (dvs. lån af korn til såning). For Odden sogns vedkommende var der sådanne tilfælde i årene 1735, 1737, 1743, 1749, 1750, 1760, 1761, 1763, 1764, 1766 og 1767.

 

1740-1767

Rigsarkivet, Danske Kancelli, Kgl. Resolutioner. Uddrag af kongebreve udstedt i forbindelse med trolovelser mellem beslægtede personer. Kilden supplerer i nogle tilfælde kirkebogens angivelser af slægtsskabsforbind­elsen mellem brudgom og brud.

 

1740

Fattigregnskaber for de Odsherredske sogne.

 

1746-1753

Holbæk Amtsarkiv, Indberetning fra godserne om bortrømte personer. Kilden giver oplysninger om person­er, som er flygtet fra godserne under stavnsbåndet; hvor de menes at opholde sig; om de senere er taget til fange og i givet fald hvilken straf de fik. Endvidere gives oplysninger om person­er, som er flyttet til andre sogne for at tjene, men uden at have fået udstedt fornødent pas.

 

1749-1854

Det Kongelige Biblioteks samling af danske aviser udgivet på Mediestream. Aviserne Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender (fra 1749); Kiøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger (fra 1759) samt De til Forsendelse med Posten alene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender (fra 1762) oplyste lejlighedsvis om begivenheder og personer fra Holbæk Amt, herunder også efterlysninger af bortrømte personer fra godserne.

 

1752-1770

Holbæk Amts Retsbetjentarkiv, Dragsholm Birks Auk­tions­protokol. Protokoller fra auktioner over dødsboer, strandede skibe, bortforpagtninger af Marsvine- og Sælhunde­fangster og meget mere med personnavne og deres bud for dem, der købte de varer, som var kommet under hammeren.

 

1757

Rigsarkivet, Specifikation over rytterhuse. Navne på de gårdmænd der havde rytterhuse tilknyttet samt den årlige afgift.

 

1761

Holbæk Amtsarkiv, Indberetninger vedrørende handel med tobak. Omhandler tilladelser til enkelt­personer i hvert af sognene til at dyrke og handle med tobak.

 

1762-1764

Lægdsjordebogen for Odsherred Gods med angivelse af det værnepligtige mandskab i landmilitsen.

 

1766-1802

Oddens Pastoratsarkiv, Fattigvæsenets forhandlings­protokol. Oplysninger om indtægter og udgift­er vedr. de fattige, samt hos hvilke gård- og husmænd disse skulle bespises i løbet af ugen.

 

1766-1805

Trundholm Lokalarkiv, Register over fæsteskifter på det Kgl. Odsherredske Gods. Angiver navn­ene på nye og gamle fæstere samt årsagen til fæsteskiftet.

 

1769

Reserverulle for Odsherred Gods med angivelser omkring det militære mandskab (Landmilitsen).

 

1771

Rigsarkivet, Oeders efterretninger. Mandtal over gårdmænd og beboere i Odden sogn med angiv­else af mandens og hustruens alder, antal ægteskab og antal umyndige børn. Indberettet af Johan Grundtvig den 24. april 1771.

 

1772-1805

Holbæk Amtstue, journal over indkomne sager. Sagerne omfatter en bred vifte af henvendelser fra beboere i herredet og indberetninger fra myndighedspersoner.

 

1776

Forslag til inddeling af bøndernes jorder ved auktion. Auktionen blev dog ikke afholdt.

 

1776-1802

Skifter ved Odsherreds Amtstue. Alle skifter vedrørende Odden 1776-89 samt to fra hhv. 1795 og 1802.

 

1785-1791

Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, Biskop Balles Visitatsindberetninger 1783-93. Han rejste rundt i landet i mange år og besøgte Odden sogn to gange i 1785 og 1791. Han giver i sine indberet­ninger et indblik i menighedens og skolebørnenes kund­skaber.

 

1787

Folketælling den 1. juli for Odden sogn. Sognet talte dengang 337 personer.

 

1788

Matrikelkort over Overby og Yderby. På kortene er navnene på fæsterne indskrevet på de enkelte matrikler.

 

1789

General extract af de iflg. Forordning­en af 11.marts 1789 indberettede og førte Mandtals og Skat­teproto­koller for Her­rederne i Drax­holms Amt. Formueskatten af formue, embede og næring. Præsten og sognets to møllere var de eneste, der betalte supplerende skat udover formueskatten.

 

1792-93

Yderbys udskiftningsforretning fandt sted den 15. november 1792 og Overbys udskiftning var tilende­bragt den 27. september 1793. Protokollerne lister de gårdmænd, der efter lodtrækning fik lov at blive boende eller måtte flytte ud, samt hvilke lynglodder de fik. Endvidere nævnes husmænd, som fik brugsret over nogle af gårdmændenes vænger.

 

1792-1801

Landsarkivet, Lægdsruller for Dragsholm Amt, Lægde No 1 Odden sogn. Fortegnelser over vær­nepligtige. Kilden oplyser om fødested, fader­ens navn, personens højde og opholdssted.

 

1801

Folketælling for Odden sogn. Sognet talte da 359 personer.

 

1802-1816

Vaccinationsprotokoller for Nykøbing Sjællands lægedistrikt. I protokollerne findes børnenes navne, alder, fødested, faderens (eller anden forælders) navn samt sundhedstilstand. De fleste er født cirka 1790-1815, men enkelte blev vaccinerede som voksne, hvilket giver oplysninger tilbage til ca. 1750.

 

"1800-tallet"

Stenstrup Museum og Trundholm Lokalarkiv, Gårdslægtsbøger for alle matrikler. Dækker for nogle matrik­lers vedkom­mende ejere og beboere tilbage til 1600-tallet. Familier, ejerrækker, børnenes giftermål og nye opholdssteder listes for hver matrikel i sognet. Oplysningerne menes at være ind­samlet ved interviews og kildeundersøgelser i sidste halvdel af 1800-tallet.

 

1840

Folketælling den 1. februar for Odden sogn. Sognet talte da 487 personer fordelt på 42 familier i Overby og 45 familier i Yderby.

 

1845

Folketællinger for alle sognene i Odsherred. Personernes fødested oplyses for første gang i denne tælling og en­kelte Odbo­ere født i midten af 1700-tallet er på den måde fundet i både de nærmeste men også fjernere­lig­gende sogne.

 

Hertil kommer en række uddrag fra andre spredte kilder samt oplysninger om strays (til­fældige oplysninger om Odboere, der optræder i andre sogne fjernt fra hjemstavnen) fra andre slægtsforskere, som har beskæf­tiget sig med de øvrige sogne i Odsherred.

 

For den særligt interesserede i sognets lokalhistorie kan der også henvises til dise to bøger:

 

Kurt Sørensen: Det yderste Odsherred, udg. 1987. Han er også forfatter bag et væld af andre hæfter, som vedrører historiske emner rundt om i Odsherred.

 

Kristian Massey Møller (sognepræst): Oddens historie - kort fortalt, udg. 2017.

 

Endelig skal også nævnes hjemmesiden OdsWiki som bringer en lang række artikler om hele Odsherred, herunder også historiske emner, der vedrører Odden sogn.