Slægtsforskning i Odden sogn i årene 1300-1800

Denne hjemmeside er løbende under udbygning. Her vil du fremover kunne følge med i den slægtsforskning, som undertegnede har foretaget i Odden sogn siden 1999.

Forskningen fokuserer på den 500-årige periode 1300 -1800, idet Folketællingen 1801 sætter en naturlig grænse op imod nyere tid. Antallet af arkivalier efter 1800 stiger mærkbart og samtidigt begynder der i højere grad at ske spredninger af den danske landbefolkning. Hvis du har aner med rødder i Odden sogn (Holbæk Amt), så vil du i takt med udbygningen af hjemmesiden kunne finde detaljerede oplysninger om disse samt deres familier.

I menuen øverst er der adgang til resultaterne af slægtsforskningen, herunder oplysninger om de enkelte odboere, der kendes fra den ældre tid. Det har været et godt år mht. at finde nye personer og pr. 1/1-2021 indeholder min database nu oplysninger om 2.409 personer, der havde tilknytning til sognet og som levede før år 1801. Det er en tilvækst på hele 57 personer i 2020 mod kun 5 personer i 2019 og 43 nye personer i 2018.

For at sætte dette i relief, kan det sammenholdes med den første fuldstændige Folketælling fra 1787, hvor antallet af beboere i sognet blev opgjort til 337 personer.

Velkommen til slægtsforskningen i Odden sogn!

Morten Møller Hansen
Frederiksberg

Generelt: Der pågår pt. et stort arbejde med at gennemgå justitsprotokollerne. Af praktiske grunde vil præsentationen af materialet ske i små udvalgte perioder, da rækken af retsafgørelser kan følges over et helt århundrede. Der gemmer sig mange måneders arbejde i at finde sager frem med Odboere og at oversætte disse.

Der pågår endvidere et stort arbejde med at gennemgå 40 års regimentregnskaber fra det 1. Sjællandske Rytterregiment i perioden 1680-1720. Kildematerialet giver mange oplysninger fx om nye fæsteskifter; om de nye fæstere giftede sig med enkerne; om kopskatter; ildstedsskatter; udskiftninger af ryttere; hvem der havde udgifter til ophold af ryttere, deres mundering eller istandsættelse af rytterbygninger; om hvem der havde lidt brandskade på bygninger; om svigtende høst; indtægter fra lejermålsbøder og sagefald; om nye dragoner og ryttere på sessionerne og meget mere.

Senest opdateret:

24. marts: I afsnittet om "På kant med loven" er der tilføjet 6 sager fra 1724-1726 på Dragsholm Birketing.

4. april: Vores viden om sognefoged-embedet kan rykkes 15 år bagud til 1696, hvor der i Johan Rantzaus krigsjordebog er fundet en oplysning om sognefogeden i Overby. Se nærmere under "Foged-embeder".

11. april: en ny oplysning om dyrkning af smedejord 1687 og 1694 er tilføjet til afsnittet om håndværkere. Det er dog næppe et udtryk for, at gårdmanden der dyrkede jorden havde noget med smedefaget at gøre, men det er interessant, at smeden havde fået tildelt noget jord i Overby.

15. april: i en landgilderegnskabsbog i Rentekammeret er der fra 2/6-1687 nævnt en Jørgen Smed blandt de skattepligtige husmænd i Overby. Han er dermed den tidligst kendte smed i sognet; dog véd vi at gårdmænd i årtierne forinden har dyrket "smedejord", men altså uden at vi har kendt navnene på de virksomme smede. Oplysningen er tilføjet under "Håndværkere".

8. maj: indberetninger om lejermål er bevaret i regimentregnskaberne jf. bemærkning ovenfor om igangværende undersøgelser. Den 10-årige periode, som pt. er gennemgået, bekræfter billedet af generelt lovlydige Odboere. Der er således kun indberettet tre lejermål (to i 1706 og et i 1708) fra Odden i årene 1706-1717.


I løbet af 2021 planlægges der udbygning af hjemmesiden med oplysninger om 1) "På kant med loven" og 2) "Når ulykken rammer", men andre mindre emner kan ligeledes finde vej i årets løb foruden opdateringer af nuværende afsnit.

Mindestenene for Kattegat-svømningerne ved Gniben (MMH 23/12-2016)