Slægtsforskning i Odden sogn i årene 1300-1800

Denne hjemmeside er løbende under udbygning. Her vil du fremover kunne følge med i den slægtsforskning, som undertegnede har foretaget i Odden sogn siden 1999.

Forskningen fokuserer på den 500-årige periode 1300 -1800, idet Folketællingen 1801 sætter en naturlig grænse op imod nyere tid. Antallet af arkivalier efter 1800 stiger mærkbart og samtidigt begynder der i højere grad at ske spredninger af den danske landbefolkning. Hvis du har aner med rødder i Odden sogn (Holbæk Amt), så vil du i takt med udbygningen af hjemmesiden kunne finde detaljerede oplysninger om disse samt deres familier.

I menuen øverst er der adgang til resultaterne af slægtsforskningen, herunder oplysninger om de enkelte odboere, der kendes fra den ældre tid. Pr. 1/1-2020 indeholder min database oplys-ninger om 2.352 personer, der havde tilknytning til sognet og som levede før år 1801. Det er en tilvækst på 5 personer i 2019 mod 43 nye personer i 2018.

For at sætte dette i relief, kan det sammenholdes med den første fuldstændige Folketælling fra 1787, hvor antallet af beboere i sognet blev opgjort til 337 personer.

Velkommen til slægtsforskningen i Odden sogn!

Morten Møller Hansen
Frederiksberg

Generelt: Der pågår pt. et stort arbejde med at gennemgå justitsprotokollerne. Af praktiske grunde vil præsentationen af materialet ske i små udvalgte perioder, da rækken af retsafgørelser kan følges over et helt århundrede. Der gemmer sig mange måneders arbejde i at finde sager frem med Odboere og at oversætte disse.

Følgende hovedskrifter bliver en del af gennemgangen: a) økonomiske sager (forfalden gæld, manglende tiende, stolestadepenge); b) bortløbne fra militærtjeneste; c) bortløbne fra godset uden pas; d) lejermål (uden for ægteskab) og e) uenighed om rettigheder (græsning, skel e.a.) m.fl. men også andre sager, der har været behandlet på tinget vil blive gennemgået. Der er ikke på nuværende tidspunkt fundet sager af mere alvorlig karakter dvs. mord, overfald, tyveri el.lign. - dette lå åbenbart ikke til de fredelige Odboere.

Senest opdateret:

1. maj: der er tilføjet et afsnit om rekorder ifm. ægteskaber.

8. maj: der er tilføjet et nyt afsnit under statistik med oplysninger om de yngste brude og brud-gomme, som kendes fra sognet. Den yngste kommende brud på 15½ år blev dog ikke gift lige med det samme, idet trolovelsen blev hævet pga. hendes unge alder.

21. maj: afskrifter af en del meget tidlige kilder lige fra Kong Valdemars jordebog 1370 og op til mandtal 1696 og lister fra 1ste Sjællandske regiment 1697 er gennemgået via Kildehøjs arkiv, og der er uddraget en del ny viden fra ialt 10 kilder. Det er for tidligt at sige, hvor mange nye personer, der kan tilføjes Odden-databasen, men specielt for tiden 1660-1700 er der nu mulighed for at indkredse deres livsforløb yderligere og fx. indsnævre årstal for fødsel og død. I den kommende tid forventes dette materiale bearbejdet som første prioritet. Enkelte afsnit om befolkningstal og (nye) for-/efternavne vil blive opdateret løbende.

24. maj: skemaet med oplysninger om befolkningstal og antal gårde/huse er opdateret. Nye tal for årene 1567, 1645, 1660 og 1690 er tilføjet. I mandtallet 1690 er en enkelt kvinde omtalt; dog som så ofte før ikke mere præcist end "Jens Nielsens enke".

30. maj: den tidligste oplysning om skrædderfaget i Odden er nu rykket mere end 40 år bagud i tiden, idet en notits i Sjællands Stifts Landebog 1567 omtaler Søren Skrædder i Overby. Se nærmere under fanebladet "Håndværkere".

1. juni: den tidligste oplysning om en mølle i Odden sogn er rykket tilbage fra 1605 til 1567, hvor et kort brudstykke om møllen i Overby er indført i Sjællands Stifts Landebog.


I løbet af 2020 planlægges der udbygning af hjemmesiden primært med oplysninger om 1) "På kant med loven" og 2) "Når ulykken rammer", men andre mindre emner kan ligeledes finde vej i årets løb foruden opdateringer af nuværende afsnit. Da antallet af nye personer der tilføjes data-basen efterhånden er meget få, vil der i løbet af 2020 ligeledes komme et afsnit om de statistiske oplysninger - herunder alders- og børnerekorder m.m. - som kan udledes fra den store database om Odboerne.

Mindestenene for Kattegat-svømningerne ved Gniben (MMH 23/12-2016)