Slægtsforskning i Odden sogn i årene 1300-1800

Denne hjemmeside er løbende under udbygning. Her vil du fremover kunne følge med i den slægtsforskning, som undertegnede har foretaget i Odden sogn siden 1999.

Forskningen fokuserer på den 500-årige periode 1300 -1800, idet Folketællingen 1801 sætter en naturlig grænse op imod nyere tid. Antallet af arkivalier efter 1800 stiger mærkbart og samtidigt begynder der i højere grad at ske spredninger af den danske landbefolkning. Hvis du har aner med rødder i Odden sogn (Holbæk Amt), så vil du i takt med udbygningen af hjemmesiden kunne finde detaljerede oplysninger om disse samt deres familier.

I menuen øverst er der adgang til resultaterne af slægtsforskningen, herunder oplysninger om de enkelte odboere, der kendes fra den ældre tid. Pr. 1/1-2020 indeholder min database oplys-ninger om 2.352 personer, der havde tilknytning til sognet og som levede før år 1801. Det er en tilvækst på 5 personer i 2019 mod 43 nye personer i 2018.

For at sætte dette i relief, kan det sammenholdes med den første fuldstændige Folketælling fra 1787, hvor antallet af beboere i sognet blev opgjort til 337 personer.

Velkommen til slægtsforskningen i Odden sogn!

Morten Møller Hansen
Frederiksberg

Generelt: Der pågår pt. et stort arbejde med at gennemgå justitsprotokollerne. Af praktiske grunde vil præsentationen af materialet ske i små udvalgte perioder, da rækken af retsafgørelser kan følges over et helt århundrede. Der gemmer sig mange måneders arbejde i at finde sager frem med Odboere og at oversætte disse.

Følgende hovedskrifter bliver en del af gennemgangen: a) økonomiske sager (forfalden gæld, manglende tiende, stolestadepenge); b) bortløbne fra militærtjeneste; c) bortløbne fra godset uden pas; d) lejermål (uden for ægteskab) og e) uenighed om rettigheder (græsning, skel e.a.) m.fl. men også andre sager, der har været behandlet på tinget vil blive gennemgået. Der er ikke på nuværende tidspunkt fundet sager af mere alvorlig karakter dvs. mord, overfald, tyveri el.lign. - dette lå åbenbart ikke til de fredelige Odboere.

Senest opdateret:

6. juni: en sjette skomager er fundet i sognet i 1690. Oplysningen om Morten Skomager kan knyttes til Morten Hørmager, som allerede var kendt i databasen. Det er samtidigt det ældste spor af faget i Odden. Hans efternavn er fortsat ukendt.

14. juni: afsnittet med degne er revideret, idet det nu kan fastslås, at tilnavnet Degn ofte blev brugt af familien omkring degnen sidst i 1600-tallet. Man skal derfor være opmærksom på, at man ikke nødvendigvis har en degn i familien/slægtstræet, hvis man støder på en person med "efternavnet" Degn.

17. juni: afsnittet om snedkere er opdateret med nye oplysninger om den ældste kendte Michel Snedker, idet bl.a. hans efternavn nu er fundet.

28. juni: gennemgangen af 10 ældre kilder er nu afsluttet. Udover ny viden om flere kendte gård-mænd og husmænd, blev der også fundet 22 nye personer fra Overby og 8 nye fra Yderby. Fra 1300-tallet kunne der uddrages navne på 11 Odboere fra Kong Valdemars jordebog 1370. Afsnittet om de tidligste kendte personer fra Odden vil blive opdateret.

4. juli: kildeoversigten er opdateret med 5 nye kilder før 1700 og er opsat i skemaform.

2. august: under fanebladet "kontakt forfatteren" er der listet en oversigt over de stærkeste aner i Odden sogn baseret på antallet af slægtsforskere, der nedstammer fra dem. Både Christen Larsen (død 1690-94), Mogens Jensen (død efter 1711) og Søren Ottesen (død 1745) har 15 slægts-forskere blandt deres efterkommere.


I løbet af 2020 planlægges der udbygning af hjemmesiden primært med oplysninger om 1) "På kant med loven" og 2) "Når ulykken rammer", men andre mindre emner kan ligeledes finde vej i årets løb foruden opdateringer af nuværende afsnit. Da antallet af nye personer der tilføjes data-basen efterhånden er meget få, vil der i løbet af 2020 ligeledes komme et afsnit om de statistiske oplysninger - herunder alders- og børnerekorder m.m. - som kan udledes fra den store database om Odboerne.

Mindestenene for Kattegat-svømningerne ved Gniben (MMH 23/12-2016)