Slægtsforskning i Odden sogn i årene 1300-1800

Denne hjemmeside er løbende under udbygning. Her vil du fremover kunne følge med i den slægtsforskning, som undertegnede har foretaget i Odden sogn siden 1999.

Forskningen fokuserer på den 500-årige periode 1300 -1800, idet Folketællingen 1801 sætter en naturlig grænse op imod nyere tid. Antallet af arkivalier efter 1800 stiger mærkbart og samtidigt begynder der i højere grad at ske spredninger af den danske landbefolkning. Hvis du har aner med rødder i Odden sogn (Holbæk Amt), så vil du i takt med udbygningen af hjemmesiden kunne finde detaljerede oplysninger om disse samt deres familier.

I menuen øverst er der adgang til resultaterne af slægtsforskningen, herunder oplysninger om de enkelte odboere, der kendes fra den ældre tid. Det har været et godt år mht. at finde nye personer og pr. 1/1-2021 indeholder min database nu oplysninger om 2.409 personer, der havde tilknytning til sognet og som levede før år 1801. Det er en tilvækst på hele 57 personer i 2020 mod kun 5 personer i 2019 og 43 nye personer i 2018.

For at sætte dette i relief, kan det sammenholdes med den første fuldstændige Folketælling fra 1787, hvor antallet af beboere i sognet blev opgjort til 337 personer.

Velkommen til slægtsforskningen i Odden sogn!

Morten Møller Hansen
Frederiksberg

Generelt: Der pågår pt. et stort arbejde med at gennemgå justitsprotokollerne. Af praktiske grunde vil præsentationen af materialet ske i små udvalgte perioder, da rækken af retsafgørelser kan følges over et helt århundrede. Der gemmer sig mange måneders arbejde i at finde sager frem med Odboere og at oversætte disse.

Der pågår endvidere et stort arbejde med at gennemgå 40 års regimentregnskaber fra det 1. Sjællandske Rytterregiment i perioden 1680-1720. Kildematerialet giver mange oplysninger fx om nye fæsteskifter; om de nye fæstere giftede sig med enkerne; om kopskatter; ildsteds-skatter; udskiftninger af ryttere; hvem der havde udgifter til ophold af ryttere, deres mundering eller istandsættelse af rytterbygninger; om hvem der havde lidt brandskade på bygninger; om svigtende høst; indtægter fra lejermålsbøder og sagefald; om nye dragoner og ryttere på sessionerne og meget mere.

Senest opdateret:

22. maj: et meget vigtigt dokument er fundet i regnskaberne fra 1. Sjællandske Rytterregiment. Det er et mandtal, som præsten i Odden udformede 18/12-1699. Heri får vi beskrevet for alle familierne om de er rytterbønder, husmænd, inderster (og hvor de bor) eller forarmede. Hertil kommer antallet af børn fordelt på sønner/døtre og hvor gamle de er - dog kun over/under 15 år aht. kopskatten - og for enkernes vedkommende, hvem de var gift med. Der er også meget personlige oplysninger at finde fx. krøbling, tåbe, "mangler Fornuften", højaldrende eller senge-liggende. I første omgang er der med oplysninger om lermøller i begge byer udfyldt et stort tomrum i oplysninger om møller sidst i 1600-tallet, og afsnittet om møllere er opdateret med disse.

9. juni: en højst usædvanlig notits i regnskaberne for 1. Sjællandske Rytterregiment er fundet 1697. Her bemærker regimentskriveren, at der i Overby er en "Huus Quinde som sælger Tobak og Brændeviin for uden at ernære sig ved sin Væf" (Væv). Det tilføjes i margenen, at hun har fæstet huset og derfor allerunderdanigst formodes at være fri (for at betale folkeskat). På sessionen i Ringsted overvejer man sagen og lader indføre, at man lader det forblive ved antegnelsen i regnskabet og ikke gør mere ved det. Afsnittet om stillingsbetegnelser er opdateret med disse.

14. juni: et nyt afsnit "Når ulykken rammer" er nu under opbygning. Introduktion til afsnittet og overskrifter på de oplysninger, der vil blive nævnt, er indsat. Du finder afsnittet under fanebladet "Myndigheder", da mange af begivenhederne på den ene eller anden måde krævede inddragelse af forskellige myndigheder (fx ved ulykker, strandinger, session, retsinstanser, bygningshjælp til nedbrændte gårde, indberetninger til amt/Kancelli e.a.).

23. juni: i en oversigt over fæsteskifter fra 1697 omtales Yderby et par gange som Jyderbye. Det er en ny stavemåde, som er indført i stednavneoversigten.

19. juli: afsnittet "Når ulykken rammer" er opdateret med beretninger om fejlslagen høst for flere år i midten af 1600-tallet. Gårdmænd i Odden sogn er nævnt mange gange i indberetninger til Danske Kancelli, hvor der søges om nedslag i landgilde-skatten.

Mindestenene for Kattegat-svømningerne ved Gniben (MMH 23/12-2016)