Slægtsforskning i Odden sogn i årene 1300-1800

Denne hjemmeside er løbende under udbygning. Her vil du fremover kunne følge med i den slægtsforskning, som undertegnede har foretaget i Odden sogn siden 1999.

Forskningen fokuserer på den 500-årige periode 1300 -1800, idet Folketællingen 1801 sætter en naturlig grænse op imod nyere tid. Antallet af arkivalier efter 1800 stiger mærkbart og samtidigt begynder der i højere grad at ske spredninger af den danske landbefolkning. Hvis du har aner med rødder i Odden sogn (Holbæk Amt), så vil du i takt med udbygningen af hjemmesiden kunne finde detaljerede oplysninger om disse samt deres familier.

I menuen øverst er der adgang til resultaterne af slægtsforskningen, herunder oplysninger om de enkelte odboere, der kendes fra den ældre tid. Det har været et godt år mht. at finde nye personer og pr. 1/1-2021 indeholder min database nu oplysninger om 2.409 personer, der havde tilknytning til sognet og som levede før år 1801. Det er en tilvækst på hele 57 personer i 2020 mod kun 5 personer i 2019 og 43 nye personer i 2018.

For at sætte dette i relief, kan det sammenholdes med den første fuldstændige Folketælling fra 1787, hvor antallet af beboere i sognet blev opgjort til 337 personer.

Velkommen til slægtsforskningen i Odden sogn!

Morten Møller Hansen
Frederiksberg

Generelt: Der pågår pt. et stort arbejde med at gennemgå justitsprotokollerne. Af praktiske grunde vil præsentationen af materialet ske i små udvalgte perioder, da rækken af retsafgørelser kan følges over et helt århundrede. Der gemmer sig mange måneders arbejde i at finde sager frem med Odboere og at oversætte disse.

Derudover arbejdes der med at gennemgå Dragsholm Lens gamle regnskaber, hvor der er et væld af oplysninger omkring fæsteskifter, afgifter, syn og skøn, tingsvidner, jordebøger, mandtalslister o.m.a.


Senest opdateret:

13. august: to hændelser med fald fra en stige og om en hestevogn, der røg ud over en skrænt, hvilket kostede manden livet, er indføjet i afsnittet "Når ulykken rammer".

29. august: 7 druknede personer fordelt på 5 ulykker er tilføjet afsnittet "Når ulykken rammer".

15. september: rettelser med korrektur og opsætning i afsnittet "Arbejde til havs".

8. oktober: to beretninger om nedbrændte gårde (ifm. lynnedslag) er tilføjet under "Når ulykken rammer".

16. oktober: det tidligste eksempel på lejermålsbøde er bevaret i kontributions-regnskaberne 1662-1680. Her er bevaret et tingsvidne (udskrift fra retsbogen) fra 1663 om, at Merthe Michels-datter fra Yderby ikke har midler til at betale sin lejermålsbøde. Indført under "På kant med loven".

18. oktober: tekstdel tilføjet indledningen om afsnittet med fiskeri. Desuden er der tilføjet et nyt afsnit om Strandinger under "Arbejde til havs" med en beretning om et søforhør om en grundstød-ning 1724. Afsnittet supplerer det første om strandinger, da dette har opbrugt grænsen for den tekstmæssige plads der tillades af hjemmesiden for hvert afsnit.

Mindestenene for Kattegat-svømningerne ved Gniben (MMH 23/12-2016)