Slægtsforskning i Odden sogn i årene 1300-1800

Denne hjemmeside er løbende under udbygning. Her vil du fremover kunne følge med i den slægtsforskning, som undertegnede har foretaget i Odden sogn siden 1999.

Forskningen fokuserer på den 500-årige periode 1300 -1800, idet Folketællingen 1801 sætter en naturlig grænse op imod nyere tid. Antallet af arkivalier efter 1800 stiger mærkbart og samtidigt begynder der i højere grad at ske spredninger af den danske landbefolkning. Hvis du har aner med rødder i Odden sogn (Holbæk Amt), så vil du i takt med udbygningen af hjemmesiden kunne finde detaljerede oplysninger om disse samt deres familier.

I menuen øverst er der adgang til resultaterne af slægtsforskningen, herunder oplysninger om de enkelte odboere, der kendes fra den ældre tid. Det har været et godt år mht. at finde nye personer og pr. 1/1-2021 indeholder min database nu oplysninger om 2.409 personer, der havde tilknytning til sognet og som levede før år 1801. Det er en tilvækst på hele 57 personer i 2020 mod kun 5 personer i 2019 og 43 nye personer i 2018.

For at sætte dette i relief, kan det sammenholdes med den første fuldstændige Folketælling fra 1787, hvor antallet af beboere i sognet blev opgjort til 337 personer.

Velkommen til slægtsforskningen i Odden sogn!

Morten Møller Hansen
Frederiksberg

Generelt: Der pågår pt. et stort arbejde med at gennemgå justitsprotokollerne. Af praktiske grunde vil præsentationen af materialet ske i små udvalgte perioder, da rækken af retsafgørelser kan følges over et helt århundrede. Der gemmer sig mange måneders arbejde i at finde sager frem med Odboere og at oversætte disse.

Følgende hovedskrifter bliver en del af gennemgangen: a) økonomiske sager (forfalden gæld, manglende tiende, stolestadepenge); b) bortløbne fra militærtjeneste; c) bortløbne fra godset uden pas; d) lejermål (uden for ægteskab) og e) uenighed om rettigheder (græsning, skel e.a.) m.fl. men også andre sager, der har været behandlet på tinget vil blive gennemgået. Der er ikke på nuværende tidspunkt fundet sager af mere alvorlig karakter dvs. mord, overfald, tyveri el.lign. - dette lå åbenbart ikke til de fredelige Odboere.

Senest opdateret:

9. november: afsnittet om rekorder for ægteskaber er færdigt og opdateret med de sidste rekorder. Ialt 14 ægteskaber varede mere end 44 år - de længste af disse hhv. 51 og 48 år. Omvendt er der registreret 12 ægteskaber som varede under 1 år, hvoraf 5 varede under 2 måneder.

11. december: mindre opdateringer af de ældste kilder.

14. december: afsnittet om møllere i Odden er opdateret med oplysninger fra Chr. V møllebog 1689-90.

19. december: en ny sag fra birketinget 1732 er tiføjet oversigten over anlagte sager med tilknytning til Odden. Her var det præsten Grønberg, som var anklaget for at have ladet en bortrømt person fra Anneberg Gods indgå i hans tjeneste.

2. januar: under afsnittet "på kant med loven" er der tilføjet 4 personer, som undveg fra godset i perioden med stavnsbåndet. Endvidere er der under sager på birketinget tilføjet en sag fra 1723 om manglende betaling for stolestadepenge.

GODT NYTÅR til alle besøgende på denne hjemmeside!


I løbet af 2021 planlægges der udbygning af hjemmesiden med oplysninger om 1) "På kant med loven" og 2) "Når ulykken rammer", men andre mindre emner kan ligeledes finde vej i årets løb foruden opdateringer af nuværende afsnit.

Mindestenene for Kattegat-svømningerne ved Gniben (MMH 23/12-2016)