Slægtsforskning i Odden sogn i årene 1300-1800

Denne hjemmeside er løbende under udbygning. Her vil du fremover kunne følge med i den slægtsforskning, som undertegnede har foretaget i Odden sogn siden 1999.

Forskningen fokuserer på den 500-årige periode 1300 -1800, idet Folketællingen 1801 sætter en naturlig grænse op imod nyere tid. Antallet af arkivalier efter 1800 stiger mærkbart og samtidigt begynder der i højere grad at ske spredninger af den danske landbefolkning. Hvis du har aner med rødder i Odden sogn (Holbæk Amt), så vil du i takt med udbygningen af hjemmesiden kunne finde detaljerede oplysninger om disse samt deres familier.

I menuen øverst er der adgang til resultaterne af slægtsforskningen, herunder oplysninger om de enkelte odboere, der kendes fra den ældre tid. Pr. 1/1-2020 indeholder min database oplys-ninger om 2.352 personer, der havde tilknytning til sognet og som levede før år 1801. Det er en tilvækst på 5 personer i 2019 mod 43 nye personer i 2018.

For at sætte dette i relief, kan det sammenholdes med den første fuldstændige Folketælling fra 1787, hvor antallet af beboere i sognet blev opgjort til 337 personer.

Velkommen til slægtsforskningen i Odden sogn!

Morten Møller Hansen
Frederiksberg

Generelt: Der pågår pt. et stort arbejde med at gennemgå justitsprotokollerne. Af praktiske grunde vil præsentationen af materialet ske i små udvalgte perioder, da rækken af retsafgørelser kan følges over et helt århundrede. Der gemmer sig mange måneders arbejde i at finde sager frem med Odboere og at oversætte disse.

Følgende hovedskrifter bliver en del af gennemgangen: a) økonomiske sager (forfalden gæld, manglende tiende, stolestadepenge); b) bortløbne fra militærtjeneste; c) bortløbne fra godset uden pas; d) lejermål (uden for ægteskab) og e) uenighed om rettigheder (græsning, skel e.a.) m.fl. men også andre sager, der har været behandlet på tinget vil blive gennemgået. Der er ikke på nuværende tidspunkt fundet sager af mere alvorlig karakter dvs. mord, overfald, tyveri el.lign. - dette lå åbenbart ikke til de fredelige Odboere.

Senest opdateret:

4. juli: kildeoversigten er opdateret med 5 nye kilder før 1700 og er opsat i skemaform.

2. august: under fanebladet "kontakt forfatteren" er der listet en oversigt over de stærkeste aner i Odden sogn baseret på antallet af slægtsforskere, der nedstammer fra dem. Både Christen Larsen (død 1690-94), Mogens Jensen (død efter 1711) og Søren Ottesen (død 1745) har 15 slægts-forskere blandt deres efterkommere.

20. august: databasen over Odboere er ved at blive gennemgået mhp. at uddrage de længst-varende og korteste ægteskaber. Oplysningerne om de 5 længste og korteste vil løbende blive justeret i takt med at de opdages. Følg med på fanebladet "De gamle Odboere - Statistik". På nuværende tidspunkt er rekorden et ægteskab, der varede 52 år - og i den anden ende to ægte-skaber, der kun varede 6 måneder.

26+29. august: statistik er opdateret med de 5 længste (42-52 år) og 3 korteste (alle 6 måneder) kendte ægteskaber. Det korteste ægteskab nåede faktisk ikke at starte, idet gommen døde mindre end 16 dage efter trolovelsen, og de nåede således ikke at blive gift.

5. september: statistikken omkring ægteskaber er opdateret med 3 korte, der varede mindre end 2 måneder - og 2 lange, der varede 44-45 år.

13. september: ægteskaberne oplyses nu med antal år/måneder, så en mere præcis rangering af rekorderne kan finde sted. Et ægteskab på 48 år klemmer sig nu ind på en 2. plads over de længstvarende.


I løbet af 2020 planlægges der udbygning af hjemmesiden primært med oplysninger om 1) "På kant med loven" og 2) "Når ulykken rammer", men andre mindre emner kan ligeledes finde vej i årets løb foruden opdateringer af nuværende afsnit. Da antallet af nye personer der tilføjes data-basen efterhånden er meget få, vil der i løbet af 2020 ligeledes komme et afsnit om de statistiske oplysninger - herunder alders- og børnerekorder m.m. - som kan udledes fra den store database om Odboerne.

Mindestenene for Kattegat-svømningerne ved Gniben (MMH 23/12-2016)