Slægtsforskning i Odden sogn i årene 1300-1800

Denne hjemmeside er løbende under udbygning. Her vil du fremover kunne følge med i den slægtsforskning, som undertegnede har foretaget i Odden sogn siden 1999.

Forskningen fokuserer på den 500-årige periode 1300 -1800, idet Folketællingen 1801 sætter en naturlig grænse op imod nyere tid. Antallet af arkivalier efter 1800 stiger mærkbart og samtidigt begynder der i højere grad at ske spredninger af den danske landbefolkning. Hvis du har aner med rødder i Odden sogn (Holbæk Amt), så vil du i takt med udbygningen af hjemmesiden kunne finde detaljerede oplysninger om disse samt deres familier.

I menuen øverst er der adgang til resultaterne af slægtsforskningen, herunder oplysninger om de enkelte odboere, der kendes fra den ældre tid. Pr. 1/1-2019 indeholder min database oplys-ninger om 2.347 personer, der havde tilknytning til sognet og som levede før år 1801. Det er en tilvækst på 43 personer i det forgangne år.

For at sætte dette i relief, kan det sammenholdes med den første fuldstændige Folketælling fra 1787, hvor antallet af beboere i sognet blev opgjort til 337 personer.

Velkommen til slægtsforskningen i Odden sogn!

Morten Møller Hansen
Frederiksberg

Generelt: Der pågår pt. et stort arbejde med at gennemgå justitsprotokollerne. Af praktiske grunde vil præsentationen af materialet ske i små udvalgte perioder, da rækken af retsafgørelser kan følges over et helt århundrede. Der gemmer sig mange måneders arbejde i at finde sager frem med Odboere og at oversætte disse.

Følgende hovedskrifter bliver en del af gennemgangen: a) økonomiske sager (forfalden gæld, manglende tiende, stolestadepenge); b) bortløbne fra militærtjeneste; c) bortløbne fra godset uden pas; d) lejermål (uden for ægteskab) og e)uenighed om rettigheder (græsning, skel e.a.) m.fl. men også andre sager, der har været behandlet på tinget vil blive gennemgået. Der er ikke på nuværende tidspunkt fundet sager af mere alvorlig karakter dvs. mord, overfald, tyveri el.lign. - dette lå åbenbart ikke til de fredelige Odboere.

Senest opdateret:

15. oktober: afsnittet om "På kant med loven" er under udarbejdelse og der startes med bortløbne unge mænd fra reservemandskabet, som er udeblevet fra session.

20. oktober: der er tilføjet en afvigelse under afsnittet om "fejl i kirkebogen". En dåb 27/10-1737 er indført to steder i præstens eksemplar. Han kom ved en fejl til at skrive den ind under begravelser (pag. 296) og her er nævnt en fadder Otte Sørensen, som ikke kom med på listen, da han indskrev dåben det rigtige sted under fødsler/dåb pag. 9 i kirkebogen.

10. november: der arbejdes fortsat på afsnittet om bortløbne mænd fra gods og session. Der er tilføjet en liste over de unge mænd, som udeblev fra sessionen samt et billede af, hvordan et sessionspas så ud.

14. november: et afsnit om begangne lejermål og andre former for utugt er under opbygning i afsnittet om "På kant med loven".

22. november: personer der forsvandt fra godserne uden pas eller tilladelse under Stavnsbåndets periode 1733-1788 bliver listet i afsnittet om bortløbne under fanebladet "På kant med Loven".

23. november: afsnittet om bortrømte personer er afsluttet. Der kendes to eksempler på piger, der rømte fra et gods og tog ophold på Odden. Endvidere beskrives det tidligste eksempel på en kriminel handling fra Odden sogn, som drejede sig om udeblivelse fra militærtjeneste i 1619.


I løbet af 2019-20 planlægges der udbygning af hjemmesiden primært med oplysninger om 1) "På kant med loven" og 2) "Når ulykken rammer".

Mindestenene for Kattegat-svømningerne ved Gniben (MMH 23/12-2016)