Slægtsforskning i Odden sogn i årene 1300-1800

Denne hjemmeside er løbende under udbygning. Her vil du fremover kunne følge med i den slægtsforskning, som undertegnede har foretaget i Odden sogn siden 1999.

Forskningen fokuserer på den 500-årige periode 1300 -1800, idet Folketællingen 1801 sætter en naturlig grænse op imod nyere tid. Antallet af arkivalier efter 1800 stiger mærkbart og samtidigt begynder der i højere grad at ske spredninger af den danske landbefolkning. Hvis du har aner med rødder i Odden sogn (Holbæk Amt), så vil du i takt med udbygningen af hjemmesiden kunne finde detaljerede oplysninger om disse samt deres familier.

I menuen øverst er der adgang til resultaterne af slægtsforskningen, herunder oplysninger om de enkelte odboere, der kendes fra den ældre tid. Pr. 1/1-2020 indeholder min database oplys-ninger om 2.352 personer, der havde tilknytning til sognet og som levede før år 1801. Det er en tilvækst på 5 personer i 2019 mod 43 nye personer i 2018.

For at sætte dette i relief, kan det sammenholdes med den første fuldstændige Folketælling fra 1787, hvor antallet af beboere i sognet blev opgjort til 337 personer.

Velkommen til slægtsforskningen i Odden sogn!

Morten Møller Hansen
Frederiksberg

Generelt: Der pågår pt. et stort arbejde med at gennemgå justitsprotokollerne. Af praktiske grunde vil præsentationen af materialet ske i små udvalgte perioder, da rækken af retsafgørelser kan følges over et helt århundrede. Der gemmer sig mange måneders arbejde i at finde sager frem med Odboere og at oversætte disse.

Følgende hovedskrifter bliver en del af gennemgangen: a) økonomiske sager (forfalden gæld, manglende tiende, stolestadepenge); b) bortløbne fra militærtjeneste; c) bortløbne fra godset uden pas; d) lejermål (uden for ægteskab) og e)uenighed om rettigheder (græsning, skel e.a.) m.fl. men også andre sager, der har været behandlet på tinget vil blive gennemgået. Der er ikke på nuværende tidspunkt fundet sager af mere alvorlig karakter dvs. mord, overfald, tyveri el.lign. - dette lå åbenbart ikke til de fredelige Odboere.

Senest opdateret:

23. november: afsnittet om bortrømte personer er afsluttet. Der kendes to eksempler på piger, der rømte fra et gods og tog ophold på Odden. Endvidere beskrives det tidligste eksempel på en kriminel handling fra Odden sogn, som drejede sig om udeblivelse fra militærtjeneste i 1619.

28. december: kildeoversigten opdateret.

30. december: Afsnittet "På kant med loven" er opdateret med de første to eksempler på begang-ne lejermål - dvs. udenomsægteskabelige sidespring. En af de uheldige, der blev tiltalt var selv-este sognepræsten Hr. Trochmann!

3. januar: der er tilføjet oplysninger om værktøjet i smedjen, som er listet i en panteobligation dateret 22/8-1782 fra smeden Jørgen Andersen til købmand Sr. Lars Larsen i Nykøbing. Se under "Håndværkere".

17. januar: opdatering med 2 nye sager under "begangne lejermål". Samtidigt er afsnittet om sognepræstens brøde og indberetning/suspendering revideret med lidt ekstra oplysninger.

29. januar: opdatering med 4 nye sager under "begangne lejermål". Den tidligste er fra 1726.

30. januar: i oversigten over befolkningstal og fordeling af gårde og huse er der kommet en tilføjelse fra 1776, hvor Jonges Danmarksbeskrivelse har givet supplerende oplysninger.


I løbet af 2020 planlægges der udbygning af hjemmesiden primært med oplysninger om 1) "På kant med loven" og 2) "Når ulykken rammer", men andre mindre emner kan ligeledes finde vej i årets løb foruden opdateringer af nuværende afsnit. Da antallet af nye personer der tilføjes data-basen efterhånden er meget få, vil der i løbet af 2020 ligeledes komme et afsnit om de statistiske oplysninger - herunder alders- og børnerekorder m.m. - som kan udledes fra den store database om Odboerne.

Mindestenene for Kattegat-svømningerne ved Gniben (MMH 23/12-2016)